stripped down - Romanian translation – Linguee

Tratament comun cu creozot

Birou Achizitii PubliceTel.

unguente pentru inflamație în articulație gel de nimide pentru articulații

You need JavaScript enabled to view it. Traversele vor fi consolidate la capete cu "Placa speciala pentru prevenirea craparii traverselor din lemn tip PSTL x x 1,3mm". Traversele vor fi normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C de categoria I tip A I 2.

  • Modul de prezentare a propunerii tehnice Propunerea tehnica va fi prezentata astfel încât sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute în caietul de sarcini.
  • Cum se manifestă artrita reumatoidă a genunchiului

Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru situatia în care garantia de participare se constituie în alta moneda, se va avea în vedere cursul de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare.

Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat, sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform prevederilor art.

Nota: Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare în conditiile prevazute la art. Garantia de buna executie a contractului se poate constitui astfel: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.

Articolul 2 1    Statele membre adoptă și publică până la 28 februarie actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre aceste dispoziții, precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și prezenta directivă. Acestea aplică dispozițiile în cauză de la 1 martie

Prevederile art. În acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform prevederilor art. Declaratie privind neîncadrarea la art.

Browser incompatibil

Declaratia se depune în original. Documente de confirmare: certificate de atestare fiscala sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Formular-tip eliberat de autoritatile competente, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "œconformitate cu originalul" de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.

Formular-tip eliberat de autoritatile competente, în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "œconformitate cu originalul" de catre reprezentantul legal al firmei ofertante. În cazul în care în tara de origine sau în care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.

dureri de articulații psihosomatice denumirea bolii inflamatiei articulare

Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude operatorii care se afla în una din situatiile prevazute la art. Autoritatea contractanta va exclude din procedura ofertantul care se afla în situatia prevazuta la art. Birou Achizitii Publice-Adriana Cioroianu 4.

Traumeel S, 50 comprimate, Heel

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.

Obiectul de activitate al ofertantului trebuie sa includa si domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Certificatul se depune în original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "œconformitate cu originalul" de catre reprezentantul legal al firmei ofertante.

  • Publicat în Jurnalul Oficial L nr.
  • Unguente pentru tratamentul durerilor articulare

In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta certificatul constatator emis de ORC in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC -in original sau copie legalizata.

Se vor prezenta in copii lizibile cu mentiunea "œconform cu originalul".

Traverse normale de lemn impregnate cu creozot ecologic tip C

Declaratie ca ofertantul are calitatea de I. Dovezile privind calitatea de I. Se va completa Formular IMM. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Formularul G- formularul se depune în original si bilantul contabil pe anulvizat si înregistrat de organele competente -copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".

Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând tratament comun cu creozot, perioade de livrare, benefiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta Formularul L-in original.

In cazul asocierii: Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o însotesc, acordul de asociere operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea de contract pe care urmeaza sa o execute fiecare.

Obiect şi domeniu de aplicare1.

Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta acordul de asociere întocmit conform Formular 9-în original. Valabilitatea documentului se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.

durerea în articulațiile piciorului stâng provoacă rigiditatea durerii în articulațiile coloanei vertebrale

Licitatia electronica va începe la 2 doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica e-mail înregistrata în sistem ca adresa de contact. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 una.

Durata rundei de licitatie: 1 zi 24 ore. Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare. Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate la punctele III. Tratament comun cu creozot trebuie sa fie însotita de o anexa în care ofertantul mentioneaza succint dar precis modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv daca au fost solicitate diverse valori, cantitati sau alte asemenea.

capsulă pentru tratamentul artrozei articulațiile doare ce să bea

Declaratia si anexa se depun în original. Model de declaratie - Formularul Stavropoleos, nr.